archive.php (theme:'storefront-child')
content.php
發佈日期:

誠聘會計文員

* 會計全盤賬務及熟識會計系統運作

* 持有LCC Higher 以上  

* 熟識中英文電腦運作, 中英文書寫良好

* 5工作星期一至五 9:00AM6:30PM

* 銀行假期、紅磡區

* 有意請將履歷電郵至 tfj@tfj.com.hk